0

Regulamin serwisu

powrót
 
Regulamin Platformy B2B
 
 
§ 1. Definicje
1. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
2) Hasło  – unikalny zestaw znaków służących do autoryzowania dostępu do Konta generowany przez Użytkownika w trakcie  Rejestracji;
3) Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu Towarów od Organizatora za pośrednictwem Platformy B2B.
4) Konto ) – założone w wyniku Rejestracji miejsce (podstrona) na Platformie B2B, na które Użytkownik może się zalogować i za pomocą którego może korzystać z funkcjonalności Platformy B2B, m.in. dokonywać zakupów (składać Zamówienia), zarządzać swoimi danymi osobowymi, otrzymywać informacje od Organizatora oraz śledzić etapy i stan złożonych Zamówień i historię zakupów.
5) Koszyk – funkcjonalność Platformy B2B umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Użytkownika produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
6) Login  –ustalany przez Użytkownika  przy Rejestracji ciąg znaków, potrzebny do uzyskania dostępu do założonego przez Użytkownika  Konta, identyfikujący Użytkownika Konta.
7) Regulamin – niniejszy Regulamin.
8) Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Organizatora na Platformie B2B..
9) Platforma B2B – platforma multimedialna wymiany informacji B2B dla Kontrahentów w sieci Internet prowadzona przez Organizatora pod adresem https://main.b2b.agdgalicja.pl https://maxelektro.b2b.agdgalicja.pl/pl/user/home https://maxkuchnie.b2b.agdgalicja.pl/pl/user/home https://ckwjm.b2b.agdgalicja.pl/pl/user/home https://agata.b2b.agdgalicja.pl/pl/user/home https://brw.b2b.agdgalicja.pl/pl/user/home   za pośrednictwem którego mogą być udzielane i przekazywane, w szczególności następujące informacje oraz udostępniane następujące funkcjonalności:
a. informacje na temat warunków możliwych do uzyskania promocji, rabatów zakupowych, bonusów;; 
b. informacje dotyczące  warunków zawartych lub przewidzianych do zawarcia przez Organizatora umów z dostawcami i producentami sprzętu elektro;  
c. przyjmowanie zleceń zakupowych Kontrahentów; 
d. informacje na temat realizowanej sprzedaży Organizatora dla Kontrahentów zgodnie ze złożonymi zleceniami; 
e. awizowanie warunków i terminów dostawy, 
f. rozliczanie wszelkiego rodzaju premii, rabatów, bonusów uzyskiwanych przez Kontrahentów 
10) Organizator - Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000224213, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8151664972, Regon 180004113, o kapitale zakładowym w wysokości 36 793 707 ,75 zł.
11) Strona – Organizator lub Kontrahent.
11) Towar –  rzeczy ruchome, które mogą zostać lub zostały zakupione przez Kontrahenta od Organizatora.
12) Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca prawo do korzystania z Platformy B2B w imieniu Kontrahenta i posiadająca dostęp do przydzielonych Kontrahentowi funkcjonalności  Czynności dokonane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy B2B w imieniu Kontrahenta uważa się za czynności Kontrahenta, wywierające skutek względem Kontrahenta. 
13) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Organizatorem a Kontrahentem.
15) Usługa - usługa świadczona przez Organizatora drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
17) Zamówienie – oświadczenie woli Kontrahenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B.
 
§ 2. Informacje ogólne o Platformie B2B i usługach.
1. Zawieranie przez Organizatora Umów sprzedaży na odległość i świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz korzystanie przez Kontrahentów z Platformy B2B i z oferowanych za jej pośrednictwem Towarów i Usług, odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Kontrahentem. Warunkiem złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Platformie B2B jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Funkcjonalności za pośrednictwem Platformy B2B, obejmują w szczególności:
a. informacje na temat warunków możliwych do uzyskania promocji, rabatów zakupowych, bonusów; ; 
b. informacje dotyczące istotnych warunków zawartych lub przewidzianych do zawarcia przez Organizatora umów z dostawcami i producentami sprzętu elektro;  
c. przyjmowanie zleceń zakupowych Kontrahentów; 
d. informacje na temat realizowanej sprzedaży Organizatora dla Kontrahentów  zgodnie ze złożonymi zleceniami; 
e. awizowanie warunków i terminów dostawy, 
f. rozliczanie wszelkiego rodzaju premii, rabatów, bonusów uzyskiwanych przez Kontrahentów. .
4. W celu korzystania w pełni z całego zakresu funkcjonalności Platformy B2B, w tym możliwości składania zamówienia i kupowania Towaru, konieczne jest dokonanie przez Użytkownika Rejestracji.
5. System teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Organizatora:
- Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
- Mozilla Firefox w wersji 37.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
- Google Chrome w wersji 41.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
- Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
5. Towary i treści prezentowane na Platformie B2B, w tym m. in., znaki towarowe, elementy graficzne, podlegają odpowiedniej ochronie prawnej, a prawa do nich przysługują Organizatorowi lub innym uprawnionym podmiotom.
6. Informacje o Towarze podane na Platformie B2B, ich opisy, cenniki i reklamy należy poczytywać za zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Ceny podane na Platformie B2B są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Kontrahenta , od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru  przez Użytkownika. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.
8. Organizator może zmieniać podane na Platformie B2B ceny Towarów. Nie będzie to mieć wpływu na złożone do tego czasu zamówienia.
 
§ 3. Korzystanie z Platformy B2B
1. Korzystanie z Platformy B2B przez Kontrahenta stanowi realizację Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Korzystanie z Platformy B2B przez Kontrahenta   rozpoczyna się  z chwilą dokonania skutecznej i prawidłowej Rejestracji.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
4. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, w każdym czasie może usunąć założone przez siebie Konto. Usunięcie Konta stanowi zaprzestanie z korzystania z Platformy B2B i powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Organizator powiadomi Użytkownika o zamiarze rozwiązania umowy i usunięcia jego Konta, wysyłając odpowiednią informację na podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji    adres e-mail, na 7 dni przed planowanym usunięciem Konta. Z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
6. Do obowiązków Użytkownika należy, w szczególności:
- takie korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Platformy B2B, aby nie powodowało to zakłócenia działania Platformy B2B,
- takie korzystanie z usług, które nie jest w sposób oczywisty sprzeczne z zasadami i celem funkcjonowania Platformy B2B,
- niepodejmowanie czynności zmierzających do uzyskania dostępu do danych i informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
- korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Platformy B2B, bez naruszania obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, norm obyczajowych oraz w zgodzie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
- przestrzeganie zakazu dostarczania, przekazywania i rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym,
- korzystanie z Platformy B2B w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Platformie B2B niezamówionej informacji handlowej;
- korzystanie z usług w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników  lub dla Organizatora, z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw;
- zachowanie w poufności wszelkich informacji uzyskanych  przez Platformę B2B;
7. Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować pozbawieniem go przez Organizatora prawa do dalszego korzystania z Platformy B2B i dostępu do świadczonych za jej pośrednictwem usług.
8. Powyższe oznacza również prawo Organizatora do zablokowania lub usunięcia Konta.. W takim przypadku ponowna Rejestracja Użytkownika , który naruszył Regulamin, może być możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Organizatora.
9. W zależności od występujących potrzeb Organizator może modyfikować techniczny sposób realizowania Usług, bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron oraz bez wpływu na jakość świadczonych Usług.
 
§ 4. Rejestracja.
1. Do składania Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży  wymagane jest założenie Konta poprzez dokonanie Rejestracji.
2. Rejestracja w ramach Platformy B2B dokonywana jest przy użyciu formularza rejestracyjnego, udostępnianego w serwisie Platformy B2B.
3. O dokonanej Rejestracji Użytkownik zostanie powiadomiony otrzymując informację na podany przez siebie adres e-mail.
 
§ 5. Składanie zamówienia i zawarcie umowy.
1. W trakcie składania Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich informacji, o które zostanie poproszony za pośrednictwem Platformy B2B, a które są niezbędne do przyjęcia i zrealizowania Zamówienia.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, po spełnieniu wymogu Rejestracji, po zalogowaniu się na Konto, należy złożyć Zamówienie, dokonując wyboru Towaru w Platformie B2B, wskazać adres do dostawy, oraz wybrać sposób płatności oraz potwierdzić, jako wiążące Użytkownika, postanowienia Regulaminu. Powyższa procedura przeprowadzana jest w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty.
3. Użytkownik składając zamówienie składa zapytanie ofertowe  zakupu określonego Towaru. Zapytanie   jest wiążące dla Użytkownika, jeżeli Organizator niezwłocznie potwierdzi jego  otrzymanie.
4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zawierające wszystkie istotne elementy Zamówienia, przewidywany termin jego realizacji oraz dodatkowe informacje wymagane przez obowiązujące prawo. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu Zamówienia , o którym mowa w ust. 3 powyżej. Organizator ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Użytkownika  (licząc od dnia otrzymania zamówienia).
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Umowę sprzedaży uważa się za zawartą. 
6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany będzie  w potwierdzeniu zamówienia.
 
§ 6. Realizacja Zamówienia i dostawa Towaru.
1. Złożone Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W szczególnych przypadkach, jeśli realizacja w w/w terminie nie będzie możliwa, Użytkownik  zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową, a jednocześnie zostanie wskazany termin, w którym Zamówienie zostanie zrealizowane. Przez przekazanie do realizacji należy rozumieć powierzenie Towaru do wysyłki.
2. Dostawa Towaru odbywa się przez Organizatora lub za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Organizator ma prawo zmiany i wyboru innej firmy kurierskiej, również po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika.
3. Dostawa zrealizowana zostanie jedynie na znajdujący się na terenie Polski adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. 
4. Koszty dostawy pokrywa w całości Kontrahent, chyba że Strony postanowią inaczej. 
5. Użytkownik  może śledzić stan swojego Zamówienia za pomocą założonego przez siebie Konta.
6. Odbierając dostarczony Towar Kontrahent powinien sprawdzić stan przesyłki w czasie i w sposób odpowiadający jej rodzajowi, w szczególności pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, lub innych, niekompletności przesyłki lub niezgodności jej zawartości ze złożonym Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia powyższych nieprawidłowości Kontrahent ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. W tym celu należy sporządzić protokół reklamacji, który powinien posiadać przy sobie kurier. 
7. Przyjmując Towar Kontrahent  powinien potwierdzić jego odbiór.
8. Z chwilą wydania Towaru na Kontrahenta  przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
9. Zgłoszenie wad ilościowych nastąpić powinno, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, przy odbiorze Towaru, poprzez sporządzenie pisemnego protokołu podpisanego przez Kontrahenta  i Organizatora lub przewoźnika. Inne wady zgłaszane będą, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, w terminie 2 dni od dnia wydania Towaru.
 
§ 7. Reklamacje-gwarancja i rękojmia
1. Reklamację można wnieść pisemnie, lub pocztą elektroniczną lub poprzez platformę B2B. Użytkownik zgłaszając reklamację dostarczy Organizatorowi partię reklamowanych Towarów.
2. Organizator zobowiązany będzie odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania pisma i reklamowanej partii Towarów. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie nie oznaczać będzie uznania reklamacji przez Organizatora.
3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty ceny za dostarczoną partię Towaru.
4. Jeżeli jest wymagane dodatkowe sprawdzenie lub opinia rzeczoznawcy, wówczas Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii rzeczoznawcy lub dokonania innych niezbędnych czynności.
5. Organizator zobowiązuje się, według swego wyboru, usunąć zgłoszone wady lub wymienić towary wadliwe na nowe, wolne od wad albo zaproponować  obniżenie ceny, w stosunku odpowiednim do wad przedmiotu umowy, a w przypadku gdy załatwienie reklamacji polegać będzie na usunięciu wad Towarów, Organizator zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad do siedziby Kontrahenta  na swój koszt w terminie 21 dni roboczych od daty uznania reklamacji. Jeżeli Organizator zaproponuje obniżenie ceny, to z chwilą złożenia takiego oświadczenia cena ulegnie zmniejszeniu o kwotę wskazaną przez Organizatora, chyba że z oświadczenia Organizatora będzie wynikać co innego. Jeżeli Kontrahenta  dokonał już zapłaty ceny to  będzie mu przysługiwać w takim przypadku roszczenie o zwrot odpowiedniej części ceny.
6. W razie niezasadnej reklamacji Organizator zawiadomi o tym Użytkownika pisemnie, lub pocztą elektroniczną lub poprzez platformę B2B oraz zwróci Kontrahentowi  dostarczony w ramach reklamacji Towar na jego koszt, obciążając ponadto Kontrahenta  kosztem dodatkowych czynności w ramach reklamacji, w tym kosztem sporządzonej opinii rzeczoznawcy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
 a) uszkodzeń Towaru powstałego z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta  lub osób trzecich, w szczególności na skutek niewłaściwego magazynowania, użytkowania itp.
 b)  zobowiązań wynikających z zawartych przez Kontrahenta umów z osobami trzecimi.
 
§ 8.  Płatności.
1. Kontrahent  jest zobowiązany do terminowego wnoszenia należności wobec Organizatora.  
2. Płatności mogą być dokonane w formie elektronicznej, w sposób wybrany przez Użytkownika, spośród dostępnych sposobów płatności wskazanych na Platformie B2B. 
3. Informacja o akceptowalnych sposobach płatności dostępna jest w jego opisie na Platformie B2B przed złożeniem Zamówienia. 
4. Opłaty są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Strony zobowiązują się wykonać ciążące na nich obowiązki podatkowe wynikające z Ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności do rozliczania podatku VAT z tytułu nabywania od Sprzedającego Towarów objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia.
6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Organizatora.
7. Rozliczenie premii, bonusów i rabatów uzyskiwanych przez Kontrahenta nastąpi w pierwszej kolejności poprzez dokonanie kompensaty wzajemnych zobowiązań pomiędzy Stronami. W przypadku braku możliwości kompensaty, rozliczenie premii handlowej nastąpi poprzez przelanie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Kontrahenta
 
§ 9. Dane osobowe.
1. Organizator jest administratorem danych osobowych podawanych w trakcie procedury Rejestracji oraz korzystania z funkcjonalności Platformy B2B, w tym dokonywania zakupów (składania zamówienia).
2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego dokonania Rejestracji, założenia Konta, złożenia zamówienia i prawidłowej realizacji zamówienia przez Organizatora.
3. Postanowienia szczegółowe odnoszące się do ochrony danych osobowych Użytkowników i Kontrahentów zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Platformy B2B. 
 
§ 10. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219. ze zm.).
2. Aktualny Regulamin publikowany jest na Platformie B2B. O zmianach Regulaminu Organizator powiadamiać będzie na Platformie B2B.
3. Organizator może jednostronnie dokonać zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu B2B będą umieszczane na Platformie B2B (w formie aktualnego tekstu jednolitego). 
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Organizatora do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika .
5. Wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem z Platformy B2B, w tym w szczególności związane z realizacją Zamówień, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.